Värdegrundsarbete
i praktiken

- människan, metoden och målet.
Jag vill väcka och aktivera frågan: Vad innbär värdegrundsarbete i praktiken?

Metoden jag presenterar har inga i förväg givna svar
- det är tillsammans vi kommer att kunna ge dessa. 

Värdegrundsarbete i praktiken och den metod vi ska använda innebär följande:
Vi fokuserar på att medvetandegöra och undersöka hur det kan vara i stället för hur det ser ut idag.
Hur skulle människor/medarbetare märka av att värdegrunden
verkligen existerar och hur skulle den ta sig uttryck.
Metoden som används innebär att medarbetarna tydligt involveras i att levandegöra värdegrunden.
Detta sker genom att aktivera människor
att ta ett ansvar och vår utgångspunkt är konkreta steg och
handlingar mot givna, uppsatta mål.
Det är inte brister vi ska analysera utan styrkor och resurser till gagn för ett målfokuserat, långsiktigt och hållbart värdegrundsarbete.
Stegvis tar vi oss närmare ett målfokuserat värdegrundsarbete.
Det sker genom en enkel handlingsplan med uppsatta delmål
och ett mer långsiktigt slutmål.
Delmålen nås stegvis och tar sig uttryck i handlingar.
Vi diskuterar frågeställningar som: -
Vad kan rent konkret göras av oss för att
skapa ett hållbart värdegrundarbete?
Vad ska ingå in vår handlingsplan?
Vilka aktiva handlingar kan vara betydelsefulla för oss?
Vilket ansvar ska tas och av vem?
Vad kan jag bidra med i min profession, på min arbetsplats?

Genom ett processinriktat arbetssätt genomförs uppsatta delmål,
i syfte att uppnå ett fokuserat slutmål.
Vi använder oss av Metoden Aktiv Handlingsplan (förkortat MAH),
som är det huvudsakliga redskapet och som vägleder oss i processarbetet.
MAH innebär att arbeta lösningsinriktat, vilket är ett annat tillvägagångssätt än att arbeta probleminriktat.
Fördelen med att arbeta lösningsinriktat är att det fokuserar
förväntningar och visar att en förändring är möjlig.
Metoden vägleder i att göra mer av det som är bra.
Vi bekräftar därför styrkor och framgångar som ökar människors vilja att bidra, snararare än att leta fel och brister.
Vi arbetar med att klargöra syftet med en värdegrund.

Hur ska den bidra i det vardagliga på arbetsplatsen?
Vilka etiska överväganden behöver vi ha med oss/formulera?Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.

Copyright Företaget Kajsa Widén.